ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ ម៉ាស៊ីនឆ្លាក់ឡាស៊ែរ ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរ Galvo - ឡាស៊ែរមាស

ទង់កាត់ឡាស៊ែរ

កម្មវិធី WhatsApp
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង