ផ្លូវនៃការផ្ទេរប្រាក់ - តំបន់ Wuhan មាសឡាស៊ែរ Co. , Ltd.

ផ្លូវនៃការផ្ទេរប្រាក់

គណនីធនាគារ

យ័ន / C:

70080155200003768

ដុល្លារ / C:

7016 1457 4100 0007 3

អឺរ៉ូ / C:

7016 3857 4100 0025 6

អ្នកទទួល: តំបន់ Wuhan មាសឡាស៊ែរ Co. , Ltd.

អាសយដ្ឋាន: មាសឡាស៊ែរកសាងផ្លូវទី 1 NO.3-3 SHIQIAO, HOUHU ផ្លូវ, JIANGAN ស្រុក, Wuhan

គណនីជាមួយធនាគារ

ធនាគារផ្ទេរឈ្មោះ: Citibank naNew វយ៉ក Swift បានទេ: citius33

ធនាគារទទួល: ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ Pudong ទីក្រុងស៊ាងហៃសាខា Wuhan

អាសយដ្ឋាន: ផ្លូវលេខ 218 ស៊ីនហួ, Wuhan, Hubei 430000 ប្រទេសចិន

Swift បាន: SPDBCNSH180