ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය, ලේසර් කැටයම් යන්ත්‍රය, ගැල්වෝ ලේසර් යන්ත්‍රය - ගෝල්ඩන් ලේසර්

CO2 ලේසර් කටර් කැටයම්කරු

WhatsApp
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න