ලේසර් කැපීම Machine, ලේසර් කැටයම් Machine, Galvo ලේසර් යන්ත්රය - ගෝල්ඩන් ලේසර්

ද්විත්ව ෙලෝහ තහඩු සහ ටියුබ් කැපීම