లేజర్ కోసే యంత్రాన్ని, లేజర్ చెక్కడం యంత్రం, Galvo లేజర్ మెషిన్ - గోల్డెన్ లేజర్

ద్వంద్వ మెటల్ షీట్ & ట్యూబ్ కట్టింగ్